Uncategorized

Chính thức chốt phương án đấu giá 205 lô đất

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 976/QĐ-UBND ngày 12/3/224 phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu dân cư thuộc khu đô thị Đông Hương, thành phố Thanh Hóa tại mặt bằng quy hoạch 3208. Theo đó, gần 2ha đất vàng gồm 205 lô đất ở đô thị trung tâm thành phố Thanh Hóa sẽ được đáu giá trọn lô trong năm 2024.

Vị trí, ranh giới khu đất đấu giá theo bản đo đạc chỉnh lý thửa đất số 23/TLBĐ do Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hoá thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 15/01/2024.

Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất đã được hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Hạ tầng kỹ thuật khu đất đã hoàn thành các hạng mục theo thiết kế được duyệt đảm bảo đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất theo báo cáo của UBND thành phố Thanh Hoá tại Công văn số 17/UBND-TTPTQĐ ngày 03/01/2024 và biên bản bàn giao công trình đã hoàn thành đưa vào quản lý sử dụng ngày 27/5/2022.

Diện tích đất ở đấu giá quyền sử dụng đất: 19.503,85 m2 (gồm 205 lô đất xây dựng nhà ở liền kề từ lô L405 đến lô L476, lô L478 từ lô L480 đến lô L561, từ lô A210 đến lô A259).

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, tính từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định, lâu dài.

Người được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013.

Tiền đặt trước để tham gia đấu giá bằng 20% giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất đấu giá (19.503,85 m2 đất xây dựng nhà ở liền kề).

Khoản tiền này được thu bằng đồng Việt Nam, theo hình thức nộp hoặc chuyển khoản vào tài khoản thanh toán riêng của Tổ chức đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng thương mại, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam hoặc giấy bảo lãnh tham gia đấu giá của Ngân hàng xác nhận trách nhiệm bảo lãnh, thanh toán thay với mức tương ứng giá trị tiền đặt trước (Giấy bảo lãnh có hiệu lực 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày nộp hồ sơ tham gia đấu giá).

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thì người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Bước giá cho mỗi vòng đấu kế tiếp là 0,5% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

Căn cứ quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, UBND thành phố Thanh Hóa có văn bản đề nghị xác định giá khởi điểm gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm của khu đất đấu giá theo quy định của pháp luật, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá hoặc bỏ phiếu vào hòm phiếu; kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về; công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề.

Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, Tổ chức đấu giá tài sản chuyển kết quả đấu giá tài sản, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá, tài liệu hồ sơ có liên quan đến cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cho UBND thành phố Thanh Hóa để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

Chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, cơ quan Thuế phát hành và gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất cho người trúng đấu giá bằng văn bản.

Chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế, người trúng đấu giá nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

Chậm nhất là 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

Quá thời hạn theo thông báo của cơ quan Thuế, người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền sử dụng đất thì người trúng đấu giá phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các khoản chậm nộp chỉ tính tiền chậm nộp đến ngày thứ 120 (một trăm hai mươi) kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng sử dụng đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày được bàn giao đất, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải đầu tư xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước toàn bộ 205 căn nhà ở theo đúng chủ trương đầu tư dự án được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 4253/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 và các quy định hiện hành khác của nhà nước.