Chưa phân loại

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành

Ngày 1/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền về các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động, kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Chính phủ, Thành phố và các cơ quan, đơn vị tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; gắn với chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của cơ quan nhà nước; của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phối hợp của các tổ chức đoàn thể; vận động các lực lượng quần chúng nhân dân đồng thuận, hợp tác, cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Thành phố.

Thành phố yêu cầu các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung các nội dung đã làm được và các nội dung tồn tại, khiếm khuyết để rút kinh nghiệm.

Công tác thông tin, tuyên truyền cần thực hiện kịp thời, gắn liền với các hoạt động, sự kiện. Phạm vi tuyên truyền bảo đảm các tiêu chí: tuyên truyền nội bộ và tuyên truyền cấp tỉnh. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với mỗi nội dung tuyên truyền; bảo đảm tối thiểu các hình thức: tổ chức hội nghị, tập huấn chuyên đề, đăng tải thông tin trên website, tuyên truyền trên đài phát thanh và truyền hình, tổ chức các cuộc thi, tổ chức tọa đàm, sân khấu hóa

UBND Thành phố giao các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, xác định các nhiệm vụ, nội dung tuyên truyền để đưa vào Kế hoạch CCHC năm 2023 của cơ quan, đơn vị; chủ động tổ chức thực hiện tuyên truyền CCHC trong tổng thể nhiệm vụ CCHC của Thành phố và cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

Thực hiện đầy đủ mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ chung, các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Kế hoạch; chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền để nâng cao hiệu quả CCHC; Tổng hợp báo cáo chuyên đề để cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông theo yêu cầu của Thành phố (thông qua Sở Nội vụ); thực hiện đúng quy định tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Báo cáo kết quả thông tin, tuyên truyền về CCHC gắn với Báo cáo kết quả công tác CCHC của cơ quan, đơn vị hàng quý, 6 tháng, cuối năm.

Văn phòng UBND Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng một số chuyên đề về cải cách hành chính để thông tin, tuyên truyền trên các cơ quan báo chí, truyền thông. Các Sở cũng chịu trách nhiệm tuyên truyền các nội dung theo lĩnh vực được phân công trong 8 lĩnh vực của công tác cải cách hành chính và các nội dung tuyên truyền liên quan điều tra xã hội học, khảo sát xác định Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAPI.

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *