Chưa phân loại

Hướng dẫn một số nội dung có liên quan đến

Ngày 11/01/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 123/BXD-QHKT về việc hướng dẫn một số nội dung có liên quan đến công tác tổ chức lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

1. Về xác định trường hợp là đô thị mới:

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 quy định “Đô thị mới là đô thị dự kiến hình thành trong tương lai theo quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, được đầu tư xây dựng từng bước đạt các tiêu chí của đô thị theo quy định của pháp luật.”

Tại Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, phê duyệt chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, trong đó có đô thị mới để cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị, danh mục và lộ trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng tỉnh (quy hoạch tỉnh).

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 (Danh mục đô thị thực hiện phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026 – 2030). Theo đó, đã xác định danh mục các đô thị thực hiện phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030, bao gồm các đô thị mới.

Như vậy, việc quy hoạch đô thị mới làm cơ sở thực hiện, đầu tư xây dựng, phân loại đô thị và phân loại tiêu chuẩn đơn vị hành chính đô thị cần căn cứ vào quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, chương trình phát triển đô thị và Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc nêu trên.

2. Về trình tự lập quy hoạch chung đô thị đối với đô thị Trần Đề:

Theo văn bản số 2274/SXD-QHKT, căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sóc Trăng, thị trấn Trần Đề sẽ được định hướng mở rộng, phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV với phạm vi bao gồm thị trấn Trần Đề và một số xã. Do đó, việc lập Quy hoạch chung đối với đô thị Trần Đề được thực hiện theo quy trình thủ tục đối với đô thị mới; theo Điều 19, Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị, trách nhiệm, thẩm quyền tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung đô thị Trần Đề thuộc UBND tỉnh Sóc Trăng.

Việc UBND tỉnh Sóc Trăng giao các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung đô thị mới phải đảm bảo phù hợp với quy định về ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đồng thời, đảm bảo thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị theo quy định.

Về việc thông qua Hội đồng nhân dân đối với quy hoạch chung đô thị mới, Luật Quy hoạch đô thị không quy định về việc báo cáo Hội đồng nhân dân đối với quy hoạch chung của đô thị mới trước khi phê duyệt quy hoạch. Việc báo cáo, trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định về quy hoạch chung đô thị mới đề nghị Sở Xây dựng căn cứ Luật Tổ Chức chính quyền địa phương để tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện. Theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị, khoản 4 Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14, các quy hoạch cần báo cáo Hội đồng nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch gồm: Quy hoạch chung thành phố, thị xã, thị trấn; Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; Quy hoạch xây dựng khu chức năng; Quy hoạch xây dựng nông thôn.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về quy hoạch chung đô thị trước khi quy hoạch này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ quy định đối với đồ án quy hoạch chung đô thị từ loại IV trở lên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng bằng văn bản trước khi phê duyệt (không yêu cầu đối với nhiệm vụ). Pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị không quy định về trình tự thực hiện trong trường hợp này.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_123-BXD-QHKT_11012023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 123/BXD-QHKT.

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *