Uncategorized

Lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản thống nhất về chủ trương việc UBND thị xã Đức Phổ tổ chức lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 như đề xuất của UBND thị xã Đức Phổ và Sở Xây dựng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí để lập đồ án quy hoạch nêu trên theo quy định.

UBND thị xã Đức Phổ chịu trách nhiệm tổ chức lập Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. Chủ động bố trí nguồn kinh phí còn lại để thực hiện lập đồ án quy hoạch nêu trên theo quy định.