Uncategorized

Bộ Xây dựng góp ý góp ý đồ án Quy

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 28/UBND-XD ngày 05/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị góp ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Châu Minh – Bắc Lý – Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 564/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có xác định Khu công nghiệp Châu Minh – Bắc Lý – Hương Lâm tại xã Châu Minh, xã Bắc Lý, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với quy mô 211 ha. Đồ án Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đến năm 2035 (tỷ lệ 1/10.000) được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 và điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 có quy hoạch đất công nghiệp tại xã Châu Minh, Bắc Lý, Hương Lâm để thực hiện dự án khu công nghiệp theo định hướng Quy hoạch tỉnh Bắc Giang được phê duyệt. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo tổ chức lập Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Châu Minh – Bắc Lý – Hương Lâm theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Đồ án đã được tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, được Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang thẩm định. Việc lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp làm cơ sở đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu quản lý là cần thiết.

Về quy mô diện tích lập quy hoạch và nội dung đồ án: Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Châu Minh – Bắc Lý – Hương Lâm có tổng diện tích lập quy hoạch là 222,2ha, trong đó, diện tích quy hoạch khu công nghiệp là 210,96ha và diện tích ngoài khu công nghiệp là 11,24ha. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cần chỉ đạo rà soát, chịu trách nhiệm đảm bảo phạm vi Đồ án quy hoạch phù hợp với vị trí đã được xác định trong Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa được phê duyệt.

Phần cơ sở pháp lý, rà soát bổ sung Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn và các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Rà soát về tính chất, nhóm ngành công nghiệp của Khu công nghiệp đề xuất trong Đồ án đảm bảo phù hợp với định hướng tại Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc rà soát, đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch phải được thực hiện đầy đủ, số liệu cập nhật theo quy định. Nội dung đồ án quy hoạch đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa được phê duyệt.

Cơ cấu các loại đất giao thông, cây xanh, các khu kỹ thuật tại Đồ án cơ bản phù hợp với Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD. Tuy nhiên, cần lưu ý đất giao thông và cây xanh phải đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 10% diện tích toàn khu, không bao gồm đất giao thông, cây xanh trong khuôn viên lô đất các cơ sở sản xuất; đảm bảo yêu cầu khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định.

Việc bố trí khu công trình dịch vụ phải đảm bảo đúng chức năng phục vụ cho khu công nghiệp, không quy hoạch bố trí các chức năng khác không đúng quy định, trong đó lưu ý về đề xuất bố trí cơ sở lưu trú trong phạm vi khu công nghiệp.

Rà soát nội dung quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng chung, trong và ngoài khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng lưu ý một số nội dung sau: Căn cứ quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cần chỉ đạo rà soát, tổ chức lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có liên quan, đảm bảo thống nhất, đồng bộ các cấp độ quy hoạch, theo đúng trình tự, quy định pháp luật.

Việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch, lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, đấu thầu và quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện công bố công khai và đăng tải lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam đồ án quy hoạch được phê duyệt theo quy định.

Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Công văn 564/BXD-QHKT.