Uncategorized

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Theo đó, việc phổ biến, tuyên truyền công tác cải cách hành chính phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng. Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 của tỉnh. Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh. Tuyên truyền về cải cách hành chính phải góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng; đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân.

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Đồng thời, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên phụ trách đưa tin, bài, phóng sự về cải cách hành chính. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính của tỉnh được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.