Uncategorized

Bổ sung 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung gồm 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đã được công bố tại Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể như sau: 

1. Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

2.Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

3. Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

4. Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

5. Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp nội dung các thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công niêm yết công khai, hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.