Uncategorized

Vấn đề dân số tại các dự án đầu tư

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3559/UBND-ĐT ngày 26/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về dân số tại các dự án đầu tư xây dựng có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà thương mại liên kế.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1911/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Đối với việc quản lý, kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng hạ tầng, bố trí các loại hình căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng tại các đô thị, khu du lịch, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 276/BXD-QLN ngày 20/01/2020; Văn bản số 4308/BXD-HĐXD ngày 03/9/2020; Văn bản số 2274/BXD-QHKT ngày 23/6/2022 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện; trong đó lưu ý việc xác định quy mô dân số trong dự án cần nghiên cứu trên cơ sở Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc năm 2019 và của địa phương; các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế liên quan; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở… đảm bảo tuân thủ quy hoạch cấp trên, phù hợp với loại hình dự án, điều kiện thực tế, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để áp dụng và quản lý trong địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ Xây dựng, lập phương pháp tính toán dân số (dân số lưu trú, khách vãng lai được quy đổi) khi lập quy hoạch và tại các dự án đảm bảo khoa học, phù hợp thực tiễn.

Về đề xuất phương pháp tính dân số tại Văn bản số 3559/UBND-ĐT nêu trên: Để xem xét sự phù hợp của quy mô dân số đề xuất tại các dự án đầu tư xây dựng có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà thương mại liên kế cần thực hiện trên cơ sở: (i) Chỉ tiêu được dự báo, xác định, quy định từ quy hoạch cấp trên đến từng khu vực, khu đất và lô đất, kết hợp với đề xuất tại dự án, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành (cư trú, du lịch, thống kê, phân loại đô thị, tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính…); các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan, chương trình phát triển nhà ở của Thành phố…; (ii) Nội dung các quy hoạch, nội dung các dự án đề xuất cần có thuyết minh, luận cứ rõ, cụ thể các cơ sở, căn cứ về kết quả dự báo quy hoạch, xác định quy mô dân số của dự án.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1911/BXD-QHKT.