Uncategorized

Hướng dẫn việc tổ chức lập Quy chế quản lý

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1943/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện theo thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, quy định của Luật Kiến trúc năm 2019, Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019. Bộ Xây dựng đã có các văn bản: số 78/BXD-QHKT ngày 11/01/2021; số 2696/BXD-QHKT ngày 14/7/2021 gửi Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội hướng dẫn việc lập Quy chế quản lý kiến trúc và Danh mục công trình kiến  trúc có giá trị theo Luật Kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về nội dung đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: Theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Kiến trúc năm 2019, Bộ Xây dựng có ý kiến thống nhất về quy chế quản lý kiến trúc của đô thị loại đặc biệt (toàn thành phố Hà Nội theo địa giới hành chính là đô thị loại đặc biệt). Đối với nội dung đề xuất, kiến nghị khác (như phân cấp, ủy quyền; tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc các đô thị, điểm dân cư nông thôn bao gồm việc tích hợp trong quy hoạch chung xây dựng xã, khu vực có tính chất đặc thù; chuyển tiếp nội dung về kiến trúc trong quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc; dự kiến kế hoạch, thời gian lập quy chế và phân công thực hiện…), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ quy định pháp luật về kiến trúc, pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, pháp luật khác có liên quan, Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc để chỉ đạo tổ chức thực hiện, xem xét, quyết định theo thẩm quyền, quy định pháp luật, đáp ứng các yêu cầu theo quy định và thực tiễn quản lý.

Bộ Xây dựng lưu ý một số nội dung sau: Pháp luật hiện hành về kiến trúc không quy định việc lập quy chế quản lý kiến trúc các đô thị, điểm dân cư nông thôn trong thành phố trực thuộc trung ương phải thực hiện sau khi quy chế quản lý kiến trúc của thành phố trực thuộc trung ương được phê duyệt.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Kiến trúc năm 2019, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy chế quản lý kiến trúc và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành. Việc trình Hội đồng nhân dân cùng cấp (cấp tỉnh) thông qua quy chế trước khi ban hành thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, Cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định quy chế quản lý kiến trúc.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1943/BXD-QHKT.