Uncategorized

Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 542/TTg-QHĐP ngày 14/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của các địa phương, trong đó liên quan tới kiến nghị của tỉnh Yên Bái có nội dung: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó có nội dung quy định về Quy trình thực hiện hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết đô thị rút gọn theo như quy định về hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết đô thị rút gọn và hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tại Điều 13 và Điều 30 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2887/BXD-QHKT trả lời như sau:

Bộ Xây dựng đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 (có hiệu lực cùng ngày) sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Trong đó, các nội dung liên quan đến Quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2887/BXD-QHKT.