Uncategorized

Hướng dẫn công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch

Ngày 05/7/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 2879/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn của huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Với mục tiêu trở thành đô thị loại IV và nâng cấp lên thành thị xã, huyện Vạn Ninh cần triển khai lập Quy hoạch chung đô thị mới cho toàn bộ phạm vi dự kiến hình thành đô thị trong tương lai theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Căn cứ vào Quy hoạch chung đô thị mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có thể triển khai công tác quy hoạch nông thôn và các công tác khác thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến nội dung quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị mà không cần triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng huyện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014.

Không áp dụng Nghị quyết 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội cho việc lập đồng thời quy hoạch chung đô thị mới và các quy hoạch nông thôn trong ranh giới đô thị mới hình thành trong tương lai.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2879/BXD-QHKT.