Uncategorized

Ban hành kế hoạch hành động nâng cao chất lượng

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Bộ Xây dựng.

Tăng tỷ lệ cung cấp DVCTT trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) Bộ Xây dựng và cung cấp đồng bộ lên Cổng dịch vụ công Quốc gia bảo đảm 100% TTHC đủ điều kiện được triển khai DVCTT toàn trình.

Tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Xây dựng.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện DVCTT.

Kế hoạch gồm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Đẩy mạnh công tác rà soát bổ sung nhằm bảo đảm 100% TTHC đủ điều kiện được triển khai DVCTT toàn trình.

Tổ chức xây dựng, cung cấp các biểu mẫu điện tử cho từng TTHC đáp ứng, đồng thời kết nối tích hợp hệ thống ký số từ xa phục vụ nhu cầu xác thực điện tử cho hồ sơ TTHC.

2. Nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ

Tăng cường sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả theo nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; ứng dụng các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC, hạ tầng công nghệ thông tin, mở rộng băng thông, đảm bảo đường truyền Internet hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu người dân và doanh nghiệp trong việc truy cập, khai thác và sử dụng DVCTT; triển khai các biện pháp để cung cấp thông tin, khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển thực hiện TTHC theo hình thức trực tiếp sang trực tuyến; giải đáp kịp thời thắc mắc trong quá trình thực hiện các TTHC; theo dõi thông tin về tình trạng tiếp nhận, xử lý, trả kết quả TTHC thông qua hệ thống trả lời tự động.

3. Tăng cường hướng dẫn sử dụng DVCTT

100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia giải quyết TTHC của Bộ tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc nâng cao chất lượng DVCTT đồng thời nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về hiệu quả, lợi ích của việc sử dụng DVCTT.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng DVCTT với nhiều hình thức đa dạng, ngắn gọn, dễ hiểu như: sổ tay hướng dẫn, hình ảnh minh họa, video hướng dẫn… đăng tải trên Cổng thông tin và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ.

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng DVCTT Bộ Xây dựng.

Văn phòng Bộ đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, chuẩn hóa, đơn giản hóa các TTHC, xây dựng, cập nhật bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC; phối hợp với Trung tâm Thông tin cùng các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá các DVCTT.

Định kỳ tổng hợp, cung cấp kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng cho Trung tâm Thông tin và các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính.

Phối hợp, hướng dẫn các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Trung tâm Thông tin nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ đáp ứng yêu cầu phục vụ thuận lợi cho cán bộ tham gia giải quyết TTHC và người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng sử dụng kể cả trên các thiết bị cầm tay.

Chủ trì triển khai các nhiệm vụ để đẩy mạnh việc kết nối các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp DVCTT; phục vụ khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư theo đúng mục tiêu của Đề án số 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hoàn thiện kỹ thuật chức năng Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng. Kho dữ liệu điện tử của bộ được kết nối liên thông với Kho dữ liệu tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng.

Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ.

Các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính thuộc Bộ rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa TTHC theo thẩm quyền để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện công việc đáp ứng yêu cầu cung cấp trực tuyến toàn trình với các thủ tục hành chính đủ điều kiện.

Cập nhật, bổ sung các quy trình nội bộ để đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tuyến kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch.

Nghiên cứu, thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC có thành phần hồ sơ đơn giản để tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh ngay trong Quý III năm 2023.

Nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong quá trình đề nghị giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng (như giảm thời gian giải quyết TTHC, giảm phí, lệ phí,…).

Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách giảm phí, lệ phí đối với các DVCTT.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 714/QĐ-BXD.