Uncategorized

Bắc Giang tăng cường thực hiện cải cách thủ tục

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn yêu cầu các sở, cơ quan, UBND huyện, thành phố tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan, UBND huyện, thành phố thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa ngay các quy định, TTHC (bao gồm cả TTHC nội bộ và phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Thực hiện nghiêm việc trình công bố, công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, hành vi hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố, công khai cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà.

Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động quy định, TTHC trong đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (nếu có), trong đó kiên quyết chỉ ban hành TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh mới trong trường hợp thật sự cần thiết, bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp với chi phí tuân thủ thấp.

Chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC gắn với việc triển khai Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia; tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức tạo đồng thuận trong việc triển khai.

Thực hiện báo cáo điện tử về tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, TTHC trên môi trường điện tử, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.