Tin Tức

Lâm Đồng chuẩn bị thanh tra việc cấp giấy chứng

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có Quyết định số 315 về thanh tra chấp hành các quy định, thủ tục hành chính đối với việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận nhà đất) của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

Những thủ tục sẽ thanh tra như cấp đổi, cấp lại, cấp giấy chứng nhận nhà đất do tách hợp thửa… thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố tiếp nhận, xử lý hồ sơ gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận. 

Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2022. Thời hạn thanh tra là 30 ngày kể công bố quyết định. Đoàn thanh tra do ông Trần Việt Dũng, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, làm trưởng đoàn. 

Theo kế hoạch, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra thủ tục cấp giấy chứng nhận nhà đất đối với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, TP.Đà Lạt, Bảo Lộc và các đơn vị liên quan như Phòng Quản lý đô thị TP.Đà Lạt, Bảo Lộc, Phòng Kinh tế – hạ tầng các huyện. 

Đoàn thanh tra sẽ tập trung làm rõ một số nội dung: Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận, hồ sơ đã xử lý, giải quyết; số lượng hồ sơ trả và chưa giải quyết; căn cứ pháp lý khi giải quyết hồ sơ; thời hạn giải quyết với từng loại hồ sơ; căn cứ trả hồ sơ… Các trường hợp trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết.

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng sẽ xác minh việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đối với các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Di Linh và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng. 

Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra, thẩm định từng nội dung. Việc kiểm tra sẽ tiến hành cụ thể đối với từng loại hồ sơ, và kết hợp kiểm tra thực địa – đối chiếu thông tin tài liệu có trong hồ sơ để xác định tính đúng đắn…

Dự kiến ngày 12/6/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng sẽ công bố quyết định thanh tra nói trên. Kể từ ngày 13/6/2023, đoàn thanh tra sẽ kiểm tra, thẩm định các hồ sơ, tài liệu và kiểm tra thực tế cho đến khi hoàn thành các nội dung theo kế hoạch thanh tra. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, TP.Đà Lạt, Bảo Lộc phải có báo cáo bằng văn bản cho đoàn thanh tra trước ngày 08/6/2023, để phục vụ công tác thanh tra.