Uncategorized

Thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Phát triển kinh tế nông nghiệp giá trị cao, hiệu quả; phát triển khu vực đô thị – công nghiệp động lực; xây dựng môi trường sống tốt, điểm đến hấp dẫn là các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

Phát triển hệ thống đô thị tại các hành lang phát triển và các khu vực động lực; trong đó, chú trọng nâng cao tính tập trung và tăng mật độ.

Mục đích kế hoạch là triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng lộ trình tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của quy hoạch đã đề ra.

Xác định cụ thể tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án để xây dựng các chính sách, giải pháp nhằm thu hút các nguồn lực xã hội trong việc thực hiện quy hoạch; đẩy mạnh hỗ trợ việc chuyển đổi và phát triển của các ngành, các lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Yêu cầu kế hoạch đặt ra là phải đảm bảo tính tuân thủ, tính kế thừa các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, kế hoạch đầu tư công đã được phê duyệt; đảm bảo tính liên kết, thống nhất, không chồng chéo, mâu thuẫn giữa các nhiệm vụ, chương trình, dự án của các ngành, các địa phương. Huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của các thành phần kinh tế để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng. Trong đó, đặc biệt chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng.