Uncategorized

Bộ Xây dựng góp ý nội dung đồ án Quy

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đâ có công văn 4658/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

1. Về căn cứ pháp lý và trình tự lập quy hoạch: UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo, tổ chức lập QHPK Tịnh Phong trên cơ sở đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 đã được phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là QHC 168), để làm cơ sở pháp lý triển khai các bước tiếp theo là phù hợp với các trình tự quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lấy ý kiến và giải trình các ý kiến của Hội đồng nhân dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan trước khi phê duyệt theo quy định tại Điều 16 Luật Xây dựng 2014. Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi làm rõ và giải trình ý kiến liên quan đối với việc điều chỉnh bổ sung phần diện tích 3,47ha thuộc xã Bình Hiệp so với nhiệm vụ được đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại văn bản số 499/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 (văn bản góp ý phương án QHPK Tịnh Phong của Sở xây dựng số 1848/SXD-QHKT ngày 15/9/2023, văn bản số 3474/UBND ngày 14/9/2023 của UBND huyện Bình Sơn…).

2. Về phạm vi, quy mô lập quy hoạch: theo Thuyết minh tổng hợp, QHPK Tịnh Phong có tổng diện tích là 2.481ha, bao gồm một phần diện tích của các xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (1.676,15ha), xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh (801,38ha) và xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn (3,47ha). Phạm vi nghiên cứu QHPK Tịnh Phong thuộc Phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Nam Dung Quất (Phân khu 3) của QHC 168, với chức năng, tính chất là khu vực cửa ngõ phía Tây Nam của Khu kinh tế Dung Quất phát triển các khu đô thị dịch vụ gắn với các khu công nghiệp Tịnh Phong, khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Dung Quất II; phát triển công nghiệp theo mô hình các khu công nghiệp sinh thái, công nghiệp nhẹ, với các loại hình công nghiệp thời trang, may mặc, điện, điện tử và các ngành công nghiệp thân thiện môi trường; phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi bổ sung và làm rõ nguyên tắc lựa chọn phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch (làm rõ phương án, kế hoạch triển khai quy hoạch đối với phần diện tích còn lại, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu chung của toàn bộ Phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Nam Dung Quất đã được xác định trong QHC 168) và bổ sung tính chất, chức năng của phân khu đảm bảo phù hợp với QHC 168 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Một số nội ý kiến cụ thể về nội dung đồ án:

– Về nội dung đánh giá hiện trạng: Đề nghị bổ sung các phân tích đánh giá hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng phân bố dân cư, hiện trạng phân bố không gian, hiện trạng các công trình hạ tầng xã hội, nhà ở; đánh giá công tác quản lý, triển khai thực hiện quy hoạch, rà soát các dự án đang triển khai (bổ sung cập nhật ranh giới và hiện trạng triển khai các dự án thuộc các KCN VSIP, KCN Tịnh Phong và CCN Tịnh Phong).

– Về quy hoạch sử dụng đất: Rà soát phương án quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch, phải đảm bảo phù hợp với QHC 168; bổ sung dải cây xanh cách ly quanh khu công nghiệp, kho tàng, cụm công nghiệp đảm bảo phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

– Về quy mô dân số: Đề nghị làm rõ căn cứ xác định quy mô dân số, bổ sung thực trạng dân số và dự báo nhu cầu lao động cho toàn bộ khu vực nghiên cứu lập quy hoạch, đảm bảo phù hợp với định hướng và quy mô dân số được xác định trong QHC 168.

– Về sự phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn: Đề nghị rà soát các chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật áp dụng khu vực nghiên cứu lập quy hoạch, phải phù hợp với các chỉ tiêu hạ tầng xã hội, kỹ thuật chủ yếu đã được xác định theo QHC 168 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD (theo QHC 168, các chỉ tiêu hạ tầng xã hội, kỹ thuật chủ yếu áp dụng theo quy chuẩn xây dựng hiện hành đối với đô thị loại II cho khu vực phát triển đô thị và quy chuẩn xây dựng hiện hành đối với các khu chức năng khác, có xét đến yếu tố đặc thù. Trong đó, chỉ tiêu đất đơn vị ở bình quân là 28-55m2/người, chỉ tiêu đất giao thông là 20m2/người, tỷ lệ % đất giao thông nội thi/diện tích đất xây dựng nội thị là 24-26%. Tuy nhiên, theo QHPK Tịnh Phong, các chỉ tiêu cơ bản như đất đơn vị ở bình quân 15m2/người, chỉ tiêu đất giao thông 10m2/người, chỉ tiêu đất giao thông nội thị/diện tích đất xây dựng nội thị 18% là chưa phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch trong QHC 168; tỷ lệ đất đơn vị ở bình quân toàn khu vực đô thị theo phương án quy hoạch là khoảng 113 m2/người, chưa phù hợp với QCVN 01:2021/BXD).

– Khu vực Đồ án QHPK Tịnh Phong có đan xen khu dân cư hiện hữu, do vậy đề nghị bổ sung đánh giá về việc đảm bảo kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực dân cư với hạ tầng chung của khu vực khi thực hiện lập quy hoạch khu công nghiệp.

– Rà soát hệ thống giao thông đối nội, đối ngoại, đảm bảo các điểm đấu nối với tuyến Quốc lộ 1A phải phù hợp với Quy hoạch đường bộ Quốc gia; khuyến khích bổ sung quy hoạch các tuyến đường gom song hành để giảm tối đa các nút giao thông giữa các tuyến đường nội bộ với tuyến Quốc lộ 1A, đảm bảo an toàn giao thông.

– Đối với khu vực phát triển công nghiệp: Đề nghị bổ sung phương án bố trí nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và các trung tâm thiết chế công đoàn lao động, trung tâm dịch vụ xã hội khác gắn với nhà ở xã hội cho người lao động (giáo dục, y tế, tài chính ngân hàng…).

– Rà soát nội dung phương án, giải pháp cấp nước phòng cháy chữa cháy trong đồ án quy hoạch đảm bảo các quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

– Về thể hiện thuyết minh, bản vẽ: Bổ sung quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được duyệt. Phần thuyết minh, bản vẽ cần thể hiện đầy đủ các nội dung, ký hiệu của bản vẽ theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

4. Một số lưu ý đối với UBND tỉnh Quảng Ngãi: Đề nghị rà soát kỹ các nội dung nêu tại các mục 1, 2 và 3 của văn bản này; đảm bảo tính thống nhất của số liệu giữa các thành phần của đồ án và chịu trách nhiệm về các số liệu đánh giá hiện trạng; rà soát các dự án đã được phê duyệt quy hoạch, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; không hợp thức các sai phạm, tránh xảy ra tranh chấp, khiếu kiện; không để thất thoát ngân sách, tài sản nhà nước; đảm bảo phù hợp với các quy hoạch cấp trên (bao gồm các Quy hoạch ngành Quốc gia, Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh thông qua, Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị liên quan còn hiệu lực), quy hoạch 3 loại rừng và các quy hoạch ngành liên quan; tuân thủ các quy định tại Luật Xây dựng năm 2014, Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và các quy định pháp luật khác có liên quan về quy hoạch, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và nhà ở.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4658/BXD-QHKT.