Uncategorized

Bộ Xây dựng góp ý đồ án Quy hoạch chung

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3965/UBND-XD ngày 18/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị góp ý kiến về đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phì Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/5.000.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 4541/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

1. Về cơ sở lập quy hoạch:

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phì Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/5.000 đề xuất lập với phạm vi gồm toàn bộ diện tích tự nhiên xã Phì Điền và một phần diện tích của các xã Tân Quang, Tân Hoa, Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn; quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 1.845 ha.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cần chỉ đạo rà soát, bổ sung thuyết minh, làm rõ về cơ sở pháp lý hình thành đô thị Phì Điền, sự phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 (phương án phát triển đô thị), Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Ngạn (về tính chất, chức năng, phạm vi, quy mô, định hướng phát triển…); đảm bảo quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Về trình tự lập quy hoạch:

Đồ án Quy hoạch chung đô thị Phì Điền được lập theo Nhiệm vụ quy hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 21/9/2022, đã thực hiện việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 23/3/2023; Sở Xây dựng Bắc Giang thẩm định và có Báo cáo kết quả thẩm định số 240/BC-SXD ngày 08/6/2023. Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan phải được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ làm cơ sở hoàn thiện nội dung đồ án quy hoạch theo đúng quy định.

3. Về nội dung đồ án quy hoạch:

– Nghiên cứu điều chỉnh tên và thời hạn quy hoạch cho phù hợp quy định tại khoản 10 Điều 3, khoản 3 Điều 28 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

– Việc rà soát, đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch, đánh giá quỹ đất xây dựng đô thị phải được thực hiện đầy đủ, số liệu cập nhật, theo quy định. Lựa chọn đất xây dựng đô thị phải đảm bảo các yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu, phòng tránh lũ lụt, sạt lở đất.

– Làm rõ về động lực phát triển đô thị, cơ sở dự báo, phương pháp dự báo dân số để đề xuất phương án quy hoạch khả thi.

– Rà soát nội dung đồ án đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Ngạn; các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất xây dựng đô thị.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4541/BXD-QHKT.