Uncategorized

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000 (Quyết định số 1866/QĐ-UBND, ngày 14/11/2023).

Một góc thị trấn Bình Gia (nguồn:  binhgia.langson.gov.vn)

Mục tiêu điều chỉnh: đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng với Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; khai thác có hiệu quả lợi thế và điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế, chính trị trong giao thương thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; đẩy mạnh tốc độ đầu tư xây dựng thị trấn Bình Gia và thu hút đầu tư xây dựng; làm căn cứ pháp lý để thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

UBND huyện Bình Gia và các đơn vị có liên quan tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch; tổ chức quản lý và thực hiện theo quy hoạch được duyệt; xây dựng kế hoạch lập các cấp độ quy hoạch dưới quy hoạch chung, các khu vực chức năng trong phạm vi quy hoạch. Sở Xây dựng, UBND huyện Bình Gia có trách nhiệm cập nhật các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch vào các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị có liên quan thuộc phạm vi quản lý./.