Uncategorized

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư chợ Bỉ, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỷ lệ 1/500.

Ảnh minh họa.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch bao gồm: Điều chỉnh đất nhà văn hóa VH.01 có diện tích 1.073,84m2 chuyển sang đất cây xanh, sau khi điều chỉnh thì đất xây xanh CX.02 có diện tích là 2.361,49 m2. Điều chỉnh một phần đất cây xanh CX.01 và một phần đất bãi đỗ xe P.01 sang đất nhà văn hóa, sau khi điều chỉnh đất nhà văn hóa VH.01 có diện tích là 1.883,78 m2, đất cây xanh CX.01 có diện tích là 123,24m2, đất bãi đỗ xe P.01 có diện tích là 581,58m2. Cập nhật lại các loại đất, hệ thống ký hiệu bản vẽ theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND huyện Tân Yên.

Sở Xây dựng, UBND huyện Tân Yên chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.