Uncategorized

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ

Theo đó, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Bộ Xây dựng bao gồm các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Kiểm soát quy định thủ tục hành chính:

– Tham gia ý kiến về quy định TTHC tại đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL.

– Công bố, công khai TTHC (bao gồm cả TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng):

+ Công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

+ Công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC;

+ Công khai quyết định công bố TTHC trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng (kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC);

+ Công bố, công khai danh mục TTHC được thực hiện tại Bộ phận một cửa.

– Rà soát, chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

– Hoàn thành việc thực thi Phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ:

+ Bổ sung quy định “Trường hợp chứng minh giấy tờ nhà ở có điều kiện được bán, cho thuê mua do Sở Xây dựng cấp thì chủ đầu tư chỉ cần cung cấp số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy tờ đó trong văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua” đối với thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua  (điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP)

+ Bãi bỏ các trường thông tin về ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân/thẻ quân nhân, nghề nghiệp, số sổ hộ khẩu thường trú/tạm trú (trong: Đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ; đơn đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở để đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; giấy xác nhận về việc chưa được nhà nước bồi thường để đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; đơn đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; đơn đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; đơn đăng ký dự thi cấp mới/cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản) đối với 04 TTHC: Thuê nhà ở công vụ; cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; cấp mới/cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tại các thông tư:  09/2015/TT-BXD, 11/2015/TT-BXD và 19/2016/TT-BXD).

– Hoàn thành việc thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng giai đoạn 2023 – 2025 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ

– Hoàn thành việc thực thi Phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ đã được phê duyệt tại Quyết định số 1105/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ:

+ Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ Thủ tướng Chính phủ về UBND cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 51 Luật Kinh doanh bất động sản; Điều 12 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP).

+ Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND cấp tỉnh về UBND cấp huyện đối với thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 81 Luật Nhà ở; khoản 21  Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP).

+ Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh từ UBND cấp tỉnh về UBND cấp huyện và Sở Xây dựng (sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 14 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP)

+ Tiếp tục phối hợp với Bộ, ngành liên quan thực thi phương án phân cấp đối với TTHC thuộc lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và lĩnh vực thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

– Hoàn thành các nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 926/QĐ-BXD ngày 25/10/2022 của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 – 2025.

– Hoàn thành việc thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa chế độ báo cáo mà doanh nghiệp phải thực hiện theo Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ

– Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Tập trung đẩy mạnh rà soát, mạnh dạn sửa đổi, bổ sung hoặc dứt khoát đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ TTHC, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ, nhất là của người dân, doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành mà đơn vị được giao chủ trì soạn thảo.

2. Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp:

– Tiếp tục thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ theo Quyết định số 707/QĐ-BXD ngày 14/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 06/QĐ-BXD ngày 07/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

– Hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trên toàn quốc.

– Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại Bộ theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

– Định kỳ hàng tháng công khai danh sách đơn vị, cá nhân chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công lên Cổng thông tin điện tử và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng. Thời điểm chốt số liệu được tính đến hết ngày 14 hàng tháng.

– Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến:

+ Rà soát, chuẩn hóa các TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

+ Rà soát, chuẩn hóa danh mục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng

+ Tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai việc tích hợp hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua với hệ thống dịch vụ hành chính công và một cửa điện tử các địa phương.

+ Tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp bộ, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến những TTHC được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tập huấn, hướng dẫn việc sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng.

– Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Các đơn vị tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể được giao tại Quyết định số 1130/QĐ-BXD ngày 08/11/2023 của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính:

– Đầu mối theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị theo các chế độ báo cáo tháng, quý, năm

– Đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận qua Cổng thông tin điện tử của Bộ và hộp thư công vụ boxaydung@chinhphu.vn

– Đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công quốc gia

– Đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC.

Ngoài ra, còn thực hiện các nhiệm vụ khác như:

Lồng ghép hoạt động kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 trong hoạt động kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 tại một số đơn vị thuộc Bộ; Rà soát, căn cứ tình hình thực tế, thực hiện kế hoạch thanh tra 2024, trong đó lồng ghép nội dung thanh tra công tác cải cách TTHC tại một số đơn vị thuộc Bộ; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; Tuyên truyền về công tác kiểm soát, cải cách TTHC; Báo cáo cải cách TTHC; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2023.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1317/QĐ-BXD.