Uncategorized

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn dự hội nghị tổng kết

Ngày 9/1/2024, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Vụ Quy hoạch – Kiến trúc. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Vụ Quy hoạch – Kiến trúc.


Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2023, bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ Xây dựng, cùng với nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc đã đẩy mạnh triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Vụ đã hoàn thành dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn để Bộ Xây dựng gửi Bộ Tư pháp thẩm định để trình Chính phủ vào cuối tháng 1/2024; tham mưu Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 07/2023/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 20/2023/QĐ-TTg quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Tp. Hồ Chí Minh.

Vụ Quy hoạch – Kiến trúc đã tham mưu Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BXD Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên; tham mưu Bộ Xây dựng góp ý cho 5 Quy hoạch vùng (Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch vùng Trung du miền núi phía Bắc thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung); tham mưu để Bộ Xây dựng có ý kiến đối với hơn 124 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tham gia 55 ý kiến bằng văn bản tại Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh.

Bên cạnh đó, Vụ cũng tích cực tham gia triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; rà soát nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng nông thôn mới; theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng nông thôn mới tại 3 tỉnh: Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn quản lý thực hiện quy hoạch, kiến trúc tại các địa phương và hướng dẫn địa phương lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc; tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá và quy định nội dung yêu cầu về bản sắc văn hóa dân tộc trong quy chế quản lý kiến trúc phù hợp với địa bàn quản lý của các địa phương; rà soát, đánh giá, lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị. Trong năm 2023, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan phổ biến các văn bản pháp luật về quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc theo chương trình, kế hoạch của Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được trong năm 2023 và các năm trước đó, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc quyết tâm triển khai và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, chủ động thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn sau khi được Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận; tiếp tục rà soát và đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc; tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số số 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 1120/QĐ-BXD ngày 8/10/2021 về kế hoạch triển khai Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức, chủ trì thẩm định các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn địa phương triển khai điều chỉnh quy hoạch chung ở các đô thị phù hợp với tốc độ phát triển đô thị, tốc độ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; tăng cường phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc tới các địa phương.

Tham dự hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác phối hợp triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ giữa Vụ Quy hoạch – Kiến trúc với các đơn vị thời gian qua, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn hiệu quả công tác phối hợp.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Vụ Quy hoạch – Kiến trúc trong việc triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra cho năm 2023. Nhất trí với kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã được Vụ Quy hoạch kiến trúc đề ra, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá các nhiệm vụ này đã bám sát vai trò, chức năng của Vụ cũng như bám sát kế hoạch, chương trình, mục tiêu chung của Bộ Xây dựng trong năm 2024, đề nghị Vụ Quy hoạch – Kiến trúc tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, góp ý cho các đồ án quy hoạch. Thứ trưởng cũng lưu ý Vụ Quy hoạch – Kiến trúc chú trọng tổng kết, đánh giá những tồn tại, vướng mắc để có phương án hướng dẫn các địa phương khắc phục, triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn tin tưởng với truyền thống đoàn kết và quyết tâm cao, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc sẽ hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị chung của ngành Xây dựng trong năm 2024.