Uncategorized

Bộ Xây dựng cho ý kiến đồ án Quy hoạch

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Xây dựng đã có công văn 385/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

1. Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 QHCK – Trà Lĩnh và QHCK – Tà Lùng đã cơ bản bám sát tính chất, định hướng các khu chức năng theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 02/3/2022 (gọi tắt là QHC-295).

2. Để có cơ sở phê duyệt quy hoạch này, đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, đảm bảo tuân thủ các Hiệp định liên quan về biên giới, cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc; rà soát, tiếp thu giải trình đầy đủ góp ý của: các Sở, ngành, UBND các địa phương có liên quan và các ý kiến cộng đồng dân cư; chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo các số liệu đo đạc liên quan đất lúa, đất rừng và đất dân cư hiện trạng; đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về: Bảo vệ rừng, Bảo vệ môi trường, Đất đai, Xây dựng, Nhà ở…

3. Đối với QHCK – Trà Lĩnh, đề nghị bổ sung và làm rõ các vấn đề sau:

– Phần đánh giá hiện trạng: Cần rà soát, bổ sung đánh giá hiện trạng sử dụng đất, trong đó liên quan đến đất rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất); xác định các vùng bảo vệ, cấm xây dựng (các khu vực an ninh quốc phòng, khu vực có nguy cơ sạt lở…). Đối với phần rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án có liên quan cần có đánh giá sự phù hợp với các cấp độ quy hoạch; đặc biệt cần bổ sung thông tin, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy hoạch, dự án tại khu vực lối mở Long Bang và lối mở Nà Ráy (Trung Quốc).

–  Đối với định hướng phát triển các phân khu chức năng: Thuyết minh chưa phân tích và làm rõ vị trí, vai trò quan trọng của cửa khẩu Trà Lĩnh “thành cửa ngõ quan trọng trên hành lang kết nối, giao lưu thương mại giữa ASEAN – Việt Nam – Trung Quốc”. Vì vậy, định hướng các phân khu chức năng phải bám sát ý tưởng hình thành khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc (Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Trà Lĩnh – Long Bang) được xác định tại QHC-295, trong đó Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Trà Lĩnh – Long Bang được được đề xuất xây dựng theo nguyên tắc “chức năng đối xứng, kết hợp hữu cơ”, hình thành 5 khu chức năng lớn như dịch vụ tổng hợp cửa khẩu, thương mại qua biên giới, logistic qua biên giới, gia công xuất nhập khẩu và du lịch qua biên giới.

– Về một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, dự báo quy mô dân số: Đề nghị làm rõ cơ sở xác định dự báo quy mô dân số, xác định chỉ tiêp áp dụng khu vực lập quy hoạch trên (khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh) đảm bảo tuân thủ theo QHC-295.

– Quy hoạch sử dụng đất: Đề nghị rà soát một số lô đất khu vực dân cư hiện trạng (lô đất OH 1.13); lô đất phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại (lô đất KB 2.01; TMDV1.017) chưa phù hợp với QHC – 295; đề nghị rà soát các lô đất phát triển công nghiệp (lô CN 2.01-2.06) vào khu vực đất rừng phòng hộ.

– Bổ sung giải pháp, làm rõ vị trí, quy mô khu vực phát triển nhà ở xã hội, khu tái định cư theo quy định pháp luật về nhà ở.

– Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Cần bổ sung nguyên tắc, giải pháp quy hoạch, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đối với các khu vực cửa khẩu, lối mở (khu vực cửa ngõ), công trình quốc môn gắn với trạm kiểm soát liên hợp…(công trình điểm nhấn). Việc phát triển các khu chức năng sát khu vực cửa khẩu, đường biên giới cần lưu ý đảm bảo quốc phòng an ninh.

– Nội dung thiết kế đô thị chưa đạt yêu cầu; đề nghị nghiên cứu đưa ra các nguyên tắc, các yêu cầu đặc thù của một khu kinh tế cửa khẩu (hình thành cửa khẩu quốc tế); nội dung nghiên cứu phải lựa chọn, hạn chế sao chép các nội dung không liên quan đến đồ án QHCK – Trà Lĩnh; bổ sung các yêu cầu về quản lý kiến trúc cho từng khu vực theo Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

– Thuyết minh thiếu nội dung chương trình danh mục các công trình, dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn ngắn hạn, các dự án hạ tầng khung, các giải pháp thực hiện quy hoạch, đặc biệt giải pháp huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn.

– Phần đánh giá môi trường chiến lược: Định hướng và các giải pháp trong thuyết minh viết còn chung chung, chưa cụ thể đánh giá tác động trực tiếp đối với các hệ sinh thái tự nhiên, cũng như tác động đến nguồn nước sông suối khu vực, không khí đối với các vùng lân cận.

4. Đối với QHCK – Tà Lùng đề nghị bổ sung và làm rõ các vấn đề sau:

– Về phạm vi nghiên cứu, diện tích lập quy hoạch và dự báo quy mô dân số đề nghị bổ sung luận cứ cơ sở khoa học để xác định phạm vi nghiên cứu và các dự báo quy mô dân số, đất đai của QHCK – Tà Lùng, đảm bảo tuân thủ theo QHC-295.

– Phần đánh giá hiện trạng: bổ sung thông tin, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy hoạch, dự án tại khu vực cửa khẩu Thủy Khẩu (Trung Quốc), làm cơ sở phân tích, đánh giá các điều kiện phát triển và kết nối khu vực cửa khẩu Tà Lùng.

– Về một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là dự báo quy mô dân số đến năm 2040 (khoảng 19.480 người), đề nghị làm rõ cơ sở xác định dự báo trên; đối với một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (đất dân dụng) của QHCK – Tà Lùng đề xuất cao hơn so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD) đề nghị bổ sung cơ sở luận cứ, làm rõ các yếu tố đặc thù.

– Đối với tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: làm rõ phạm vi khu vực Khu hợp tác kinh tế qua biên giới đối với khu vực cửa khẩu Tà Lùng – Long Bang; việc dự báo quy mô đất xây dựng 1.176,61 ha đối với khu vực trên là quá lớn (trong đó lấy khoảng 870 ha đất nông nghiệp); để có cơ sở dự báo trên, đề nghị làm rõ cơ sở nhu cầu sử dụng các loại đất, đảm bảo tiết kiệm hiểu quả sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch kế hoạch sự dụng đất của địa phương, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế cửa khẩu, đô thị từng giai đoạn. Bổ sung giải pháp phát triển nhà ở xã hội, khu tái định theo quy định pháp luật về nhà ở

Việc dự báo quy hoạch sử dụng đất, cũng như các định hướng hạ tầng kỹ thuật của QHCK – Tà Lùng lấy theo Quy hoạch chung đô thị Phục Hòa đến năm 2040 được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 2/11/2018 là quá cao so với QCVN 01:2021/BXD, chưa phù hợp nhu cầu phát triển thực tế của địa phương; đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng rà soát điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phục Hòa, cân nhắc dự báo (quy mô dân số, đất đai), định hướng mở rộng không gian, đảm bảo tuân thủ các định hướng của các quy hoạch cấp trên, phù hợp với điều kiện nguồn lực của địa phương, bảo vệ cảnh quan môi trường, quỹ đất lâm – nông nghiệp, đáp ứng quốc phòng an ninh khu vực biên giới.

5. Về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật của QHCK – Trà Lĩnh và QHCK – Tà Lùng cần bám sát các định hướng QHC-295; bổ sung các giải pháp quy hoạch, đầu nối hạ tầng trong và ngoài khu vực quy hoạch, theo từng giai đoạn.

+ Đối với giải pháp san nền, thoát nước mưa: Bổ sung giải pháp quy hoạch kè bảo vệ sông, suối gắn với khu vực lập quy hoạch.

+ Về giải pháp quy hoạch giao thông: Do đây là các khu vực cửa ngõ, lượng xe, hàng hóa và lượng người chung chuyển lớn tại các khu vực cửa khẩu, đề nghị có giải pháp, tính toán dự báo lưu lượng hành hóa để có cơ sở dự báo các khu vực kho bãi đậu xe tại các khu vực cửa khẩu và các trung tâm dịch vụ công cộng, thương mại.

Nội dung quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: cần có tính toán, xác định nguồn; vị trí quy mô các trạm và hệ thống; giải pháp thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải phù hợp với QHC-295.

6. Đối với QHCK – Trà Lĩnh do hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định (nhiều nội dung thuyết minh còn quá sơ sài, thiếu tính nghiên cứu; thiếu bản vẽ A3, thiếu nội dung giải trình và các văn bản pháp lý có liên quan; hồ sơ A0 phần hạ tầng kỹ thuật thể hiện còn nhiều sai sót, chưa tuân thủ quy định); để có cơ sở cho ý kiến thống nhất, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo cơ quan lập, thẩm định rà soát, bổ sung nội dung hồ sơ QHCK – Trà Lĩnh đảm bảo tuân thủ Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng và quy hoạch nông thôn gửi lại Bộ Xây dựng xem xét sau khi hoàn thiện.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 385/BXD-QHKT.