Uncategorized

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đẩy mạnh cải cách

Thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm, Sở Xây dựng tập trung chỉ đạo và ban hành các văn bản điều hành, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Sở Xây dựng thực hiện rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng của Sở Xây dựng còn hiệu lực thi hành và thực hiện duy trì giảm ít nhất từ 25% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; riêng thủ tục cấp Giấy phép xây dựng cắt giảm 50%; tiếp tục rà soát thủ tục hành chính do Bộ Xây dựng mới ban hành. Phối hợp rà soát, thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương bãi bỏ các điều kiện kinh doanh theo hướng. Cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, dễ tra cứu, dễ hiểu và dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật. Thực hiện tham vấn, tương tác với người dân, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động của quy định, văn bản quy phạm pháp luật thông qua cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; khai thác dữ liệu trên cổng để phục vụ công tác thẩm định, thẩm tra và rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện việc công khai minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện. Các thủ tục hành chính của Sở Xây dựng đã được chuẩn hoá trên hệ thống phần mềm một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được thực hiện trên hệ thống một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; từng bước nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Xây dựng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động và sức cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp, đẩy mạnh công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin quản lý ngành một cách nhanh chóng và thuận tiện. Sở Xây dựng thường xuyên cung cấp các thông tin quản lý ngành, đăng tải thông tin năng lực của các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Trang Thông tin điện tử soxaydung.sonla.gov.vn. Tiếp tục duy trì thực hiện các quy trình giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đã ban hành và tích hợp trên phần mềm một cửa, một cửa liên thông. Hiện nay, Sở Xây dựng đang cung cấp 54/54 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt 100%.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, bảo đảm tỷ lệ số hóa đạt từ 100% trở lên; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện cắt giảm tối đa thời gian giải quyết đối với các TTHC đủ điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. Tăng cường thực hiện công tác cải cách TTHC, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh góp phần tạo điều kiện, nâng cao hiệu quả thực thi TTHC, chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng, kết quả giải quyết TTHC của Sở.