Uncategorized

Nội dung trọng tâm công tác cải cách hành chính

Văn phòng UBND TPHCM đã có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Võ Văn Hoan tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và triển khai công tác CCHC năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TP Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của TP năm 2022, thực hiện chủ đề năm 2022, “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, công tác CCHC đã được TP quan tâm triển khai một cách xuyên suốt, quyết liệt với một số nội dung nổi bật góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đạt được kết quả như trên, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từ lãnh đạo Trung ương; sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị từ TP đến địa phương, sự tham gia phản biện, góp ý của các đơn vị báo chí, của người dân, doanh nghiệp.

Kết quả Chỉ số CCHC sở, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức vừa được công bố là một kết quả khả quan, phản ánh quá trình thực hiện CCHC, sự chuyển biến tích cực của các cơ quan, đơn vị. Trong năm 2022, các ngành, các cấp đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC, đặc biệt là các đơn vị, địa phương đã có những đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; cải thiện Chỉ số CCHC cả về xếp loại và xếp hạng.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác CCHC năm 2022 còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Mặc dù TP đã có nhiều giải pháp, chỉ đạo quyết liệt nhưng việc triển khai giải ngân vốn đầu tư công chậm; công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính còn chậm so với quy định; Người dân và doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính do các hạn chế trong giai đoạn đầu triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố và Đề án 06; thách thức của Thành phố trong sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nội dung trọng tâm CCHC năm 2023

Trong năm 2023, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả CCHC đã đạt được trong thời gian qua và tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm CCHC sau:

Một là tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC của TP với chủ đề năm 2023: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”. CCHC là trọng tâm, trong đó, hiệu quả hoạt động công vụ là trọng yếu.

Hai là nêu gương năng động, sáng tạo, quyết liệt giải quyết công việc; giao việc trong phối hợp với các cơ quan, trong tham mưu nhiệm vụ trình UBND TP phải rõ ràng, tránh  tình trạng chồng chéo; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công việc của chuyên viên, công việc tại đơn vị được UBND TP giao; tăng cường trách nhiệm giải trình cho lãnh đạo UBND TP, cho cơ quan chủ trì, phối hợp; rà soát quy trình nội bộ, quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), TTHC nội bộ; chuyển các quy trình nội bộ, quy trình liên thông gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng quy trình điện tử để thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Ba là cán bộ công chức cần tăng cường trách nhiệm thực thi và trách nhiệm tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ, triển khai thực hiện ngay những việc mà pháp luật đã quy định rõ; mạnh dạn báo cáo, đề xuất đối với những việc pháp luật quy định chưa rõ và đề xuất giải pháp đối với những việc mà pháp luật chưa quy định để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bốn là thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi khi hồ sơ TTHC trễ hạn; tổ chức xin lỗi trực tiếp đối với hồ sơ TTHC trễ hạn do lỗi từ các cơ quan hành chính mà người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại do việc chậm trễ này.

Năm là nghiên cứu mở rộng, bổ sung các TTHC giải quyết trong 1 ngày làm việc.

Sáu là Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương khắc phục giải quyết các vướng mắc để hoàn thiện các tính năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP.

Bảy là từng cơ quan, đơn vị chủ động, khẩn trương rà soát những vụ việc, hồ sơ còn tồn đọng, vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp và xác định nguyên nhân, trách nhiệm, xây dựng tiến độ, giải pháp, chỉ tiêu phấn đấu để hoàn thành việc xử lý hồ sơ tồn đọng hoặc tham mưu, kiến nghị người có thẩm quyền xem xét, quyết định; thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp theo định kỳ, theo chuyên đề.

Tám là trên cơ sở kết quả công bố chỉ số CCHC, Sở Nội vụ nghiên cứu, khuyến nghị những điểm cần khắc phục đối với từng đơn vị, địa phương. Các đơn vị, địa phương phải rà soát, xây dựng lộ trình khắc phục các hạn chế và thực hiện nghiêm để cải thiện chỉ số.

Cuối cùng là Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu UBND TP sửa đổi, bổ sung Đề án xác định Chỉ số CCHC sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức, theo hướng: thu hẹp khung xếp loại kết quả chỉ số CCHC; tăng yêu cầu đối với các tiêu chí tại Đề án; điều chỉnh tăng điểm trừ đối với các nội dung quan trọng, trong đó tập trung nội dung công tác phối hợp giữa các đơn vị, hiệu quả của việc khắc phục những tồn tại (như vấn đề giải quyết hồ sơ tồn đọng).