Uncategorized

Hướng dẫn việc lập quy hoạch phân khu các Khu

Ngày 05/4/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1299/BXD-QHKT gửi Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng các Khu công nghiệp trong đó có các phân khu công nghiệp đã và đang lập quy hoạch phân khu xây dựng trong Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam (KCN Tam Anh, KCN Tam Thăng, KCN Bắc Chu Lai) theo quy định của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Theo đó, căn cứ Điều 56 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, văn bản số 1308/BKHĐT-QLKKT ngày 27/02/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch xây dựng, việc lập quy hoạch phân khu cho các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai (sau đây gọi tắt là các KCN) được thực hiện như sau:

1. Đối với các KCN chưa có nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng được phê duyệt trước khi Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực (ngày 15/7/2022), cần tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng cho toàn bộ diện tích khu công nghiệp xác định trong quy hoạch chung khu kinh tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

2. Đối với các KCN đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng theo từng khu vực trong khu công nghiệp trước ngày 15/7/2022 thì tiếp tục thực hiện việc thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Mục 5 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng và Khoản 2 Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014.

3. Đối với các KCN có đã phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000) theo từng khu vực trong khu công nghiệp trước ngày 15/7/2022, cần tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng cho toàn bộ diện tích khu công nghiệp xác định trong quy hoạch chung khu kinh tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm cả phần diện tích đã lập đồ án quy hoạch phân khu) theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định 35/2022/NĐ-CP. Các quy hoạch phân khu xây dựng theo từng khu vực đã được phê duyệt cần được rà soát, tiến hành điều chỉnh (nếu có) đảm bảo kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật giữa các phân khu công nghiệp, tạo thuận lợi trong việc thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư và xem xét bố trí phần đất dịch vụ trong khu công nghiệp để xây dựng cơ sở lưu trú, công trình văn hóa – xã hội – thể thao cho người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1299/BXD-QHKT.