Uncategorized

Điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ phía Nam ĐT293 (đoạn từ xã Lan Mẫu đến xã Khám Lạng), huyện Lục Nam đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000).

Ảnh minh họa.

Cụ thể, điều chỉnh tên đồ án từ “Quy hoạch chung xây dựng đô thị công nghiệp, thương mại dịch vụ phía Nam ĐT293 (đoạn từ xã Lan Mẫu đến xã Khám Lạng), huyện Lục Nam đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000)” thành “Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ phía Nam ĐT293 (đoạn từ xã Lan Mẫu đến xã Khám Lạng), huyện Lục Nam đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000)”.

Điều chỉnh thời gian hoàn thành đồ án quy hoạch thêm 120 ngày kể từ ngày điều chỉnh nhiệm vụ được phê duyệt.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh.

Quyết định nêu rõ, Sở Xây dựng, UBND huyện Lục Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.