Uncategorized

Thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành

Ngày 13/9/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 978/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng gồm các thành viên sau:

Tổ trưởng: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh.

Tổ phó:

– Chánh Văn phòng Bộ – Tổ phó thường trực;

– Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

– Giám đốc Trung tâm Thông tin (Tổ phó thường trực Tổ công tác của Bộ Xây dựng về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Các thành viên là lãnh đạo các đơn vị: Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Phát triển đô thị; Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Cục Kinh tế xây dựng; Vụ Quy hoạch – Kiến trúc; Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Vụ Vật liệu xây dựng; Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Hợp tác quốc tế; Thanh tra Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ.

Thành viên thường trực kiêm thư ký Tổ công tác: Lãnh đạo Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ.

Theo Quyết định, Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính của Bộ theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng ban hành; Kịp thời nắm bắt, giúp Bộ trưởng chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân (bao gồm cả những quy định dự kiến ban hành trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật), thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; định kỳ hoặc đột xuất đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức liên quan để lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ; Giúp Bộ trưởng chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách của Bộ; Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Quyền hạn của Tổ công tác: Mời lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, cá nhân, tổ chức liên quan để làm việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Đôn đốc, thúc đẩy triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phản ứng chính sách của Bộ; Yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ báo cáo, cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện và giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Bộ. và các quyền hạn khác được Bộ trưởng giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/9/2023.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 978/QĐ-BXD.