Uncategorized

Phê duyệt 12 quy trình nội bộ giải quyết thủ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 29/6/2024 về việc phê duyệt 12 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định, phê duyệt 12 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội của các thủ tục sau: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III, ký hiệu QT-01; Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III, QT-02; Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng), QT-03; Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Bị ghi sai thông tin), QT-04; Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III, QT-05; Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài, QT-06; Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III, QT-07; Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III, QT-08; Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng), QT-09; Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do bị ghi sai thông tin), QT-10; Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III, QT-11; Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III, QT-12.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử để phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố.